Verkiezingsprogramma 2018-2022


Hieronder het volledige verkiezingsprogramma van Ameland '82 over de periode 2018 tot en met 2022. Het programma is onderverdeeld in hoofdstukken. Door te klikken op een titel wordt de inhoud van het betreffende hoofdstuk zichtbaar.

 

Er is ook een beknopte versie van het verkiezingsprogramma 2018-2022 als boekje uitgegeven en rondgebracht op Ameland. Deze beknopte versie is ook digitaal verkrijgbaar in Portable Document Format. Om dit digitaal te kunnen lezen heeft u Adobe Reader nodig. Adobe Reader kunt u gratis downloaden van de website http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

 

Ameland ‘82 wil graag samenwerken met partijen die willen insteken op een totaal andere politiek op Ameland.

Wij hebben het laatste jaar genoeg voor onze kiezen gehad en meegemaakt! Daarom wordt het de hoogste tijd voor wat anders, waarbij “afspraak ook echt “afspraak” is. Bouwen op het vertrouwen in elkaar en rekening houden met onze medeburgers en ondernemers. Wij willen vooral denken vanuit de wensen en belangen van onze inwoners en juist van onderop zaken heel anders gaan aanpakken: persoonlijker, eerlijker, kleinschaliger. Met een eerlijke politiek en dicht bij de mensen. Zo zijn we 36 jaar geleden ook begonnen.

In ons programma kunt u lezen wat wij willen aanpakken en veranderen. Wij willen ook een heel ander soort democratie en kiezen voor een zoektocht naar nieuwe oplossingen, waarin er meer tijd moet worden besteed aan overleg, aan het op tijd verstrekken van actuele informatie en er goed naar elkaars mening wordt geluisterd.


“Landelijke politiek gaat over hoe het zou moeten gaan; Lokale politiek gaat over hoe het is”. (citaat Marcel Boogers)

Ter voorbereiding op ons verkiezingsprogramma hebben we tijdens een viertal verkennende besprekingen in de vorm van een brainstorm-sessie met een groep enthousiaste mensen verschillende actuele thema’s besproken. Veel punten die aan de orde zijn geweest vormen de basis van ons nieuwe programma. Wij willen graag alle deelnemers bedanken voor hun enthousiaste inbreng.

Hierna nodigen wij u van harte uit om via een korte terugblik en onze beknopte visie en uitgangspunten voor de toekomst, ons uitgewerkte verkiezingsprogramma 2018-2022 door te nemen, zodat u een goed beeld krijgt van onze koers en wat wij in het belang van onze gemeente en gemeenschap de komende jaren willen bereiken.


Het Bestuur van Ameland ‘82

Graag zien wij nog even kort terug op de afgelopen raadsperiode 2014-2018. Wij kunnen tevreden zijn met het gevoerde solide financiële beleid en constateren dat de gemeente Ameland er nog steeds prima voor staat. Wij hebben kunnen meewerken aan belangrijke plannen en waar mogelijk meerdere ambities en wensen kunnen realiseren. Ons gevoerde recreatieve beleid is voor een belangrijk deel uitgevoerd.

Helaas is het ons niet gelukt om de raad mee te krijgen voor de ontwikkeling van een goede, alternatieve locatie voor de vele honderden trouwe Amelandgangers, van wie hun staanplaatsen werden opgezegd, waardoor zij vrij plotseling Ameland moesten verlaten. Wij hebben ons ingezet voor een betrouwbare veerdienst en hebben willen meewerken om de huidige problemen met de vaargeul op te lossen. We zijn er helaas nog lang niet, zodat dit probleem ook de komende periode nog in belangrijke mate zal voortduren.

Wij hebben het initiatief genomen om de huidige fietspaden te verbeteren en waar mogelijk te verbreden en plannen ontwikkeld om een verbetering in te voeren voor het tarief van onze afvalverwijdering. Wij blijven er voorstander van om kleine accommodaties de mogelijkheid te bieden om een klein beetje te kunnen uitbreiden ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Wij hebben graag het initiatief genomen en meegewerkt om het tarief van de toeristenbelasting voor de bewoners van de groepsverblijven met 50% omlaag te krijgen.

Omdat de raad anders heeft besloten over de plannen van de Coop. in Hollum, heeft onze zeer gewaardeerde wethouder Will Bakema in april 2017 zijn functie neergelegd. Gelukkig blijft Will met ons verbonden, zodat wij hopen nog lang van zijn deskundigheid gebruik te kunnen maken.

Ameland ‘82 kiest voor een realistische aanpak en wil samen met u haalbare doelstellingen realiseren, op het gebied van wonen, werken en leven:

 • Bouwen aan een respectvolle gemeenschap;
 • Een duurzame samenleving op Ameland;
 • Investeren in een nieuwe en schone economie;
 • Behoud van het onderwijs op Ameland;
 • Kansen voor werk voor onze jeugd en jongeren op Ameland;
 • Het realiseren van voldoende en betaalbare huizen op Ameland.

Dwars door ons programma lopen als een rode draad de volgende uitgangspunten:

 • Bouwen aan een gezonde en duurzame Waddengemeente;
 • Zorg voor elkaar en voor de toekomst;
 • Werken aan een prettige samenleving;
 • Sociale samenhang stimuleren;
 • Kansen voor iedereen om zich te ontwikkelen;
 • Zorgen voor werk voor iedereen die wil deelnemen aan onze gemeenschap.

Gemeentebestuur

Hoe kunnen burgers goed betrokken worden bij de politieke besluitvorming? Door eerst met elkaar in gesprek te gaan middels een soort peiling over problemen en mogelijke oplossingen in de samenleving. Als het gaat om de betrokkenheid van de burger bij de politiek dan is vooral het probleem de tijd die zit tussen maken van het beleid en praktische uitvoering van de onderdelen daarvan. Mensen gaan pas op hun achterste benen staan als er iets in hun achtertuin gebeurt. Er wordt ook wel gesproken over laksheid bij de burger om zich te verdiepen in de materie. Hoe zorg je ervoor dat de burger eerder actie onderneemt om te voorkomen dat ze later tegen iets aanlopen wat ze niet willen? We vinden het noodzakelijk om burgers veel meer dan nu te betrekken bij de besluitvorming. Democratisering is hand in hand gegaan met de emancipatie van bevolkingsgroepen en de opkomst van het individu. Steeds meer is zeggenschap van belanghebbenden vanzelfsprekend geworden. Tenslotte willen wij ons richten op de lange termijn en voor meerdere zaken een méérjarenvisie ontwikkelen, of het nu gaat over de economie, het vervoer, de duurzaamheid enz. maakt niet uit, en dat graag samen met andere partijen gaan doen.

Onze samenleving

Burgers komen wel naar je toe, maar dan vooral om te klagen. Dit zien ze niet perse als iets negatiefs, er is immers ook vertrouwen voor nodig om je klachten bij een politieke partij neer te leggen. Een burger moet er namelijk in eerste instantie vertrouwen in hebben dat er met de klacht iets gedaan wordt, waarom zou je anders de moeite nemen om contact op te nemen met een politieke partij.

Vertrouwen & Communicatie

Het gebrek aan vertrouwen dat burgers hebben in politiek in het algemeen wordt wel “de kloof” genoemd. De vermeende kloof tussen politiek en burgers bestaat eruit dat politici en bestuurders zich in heel andere termen uit drukken dan burgers. Ze spreken soms een volkomen andere taal en luisteren niet goed naar elkaar. Het wantrouwen dat mensen in de politiek hebben is wel deels terecht trouwens, want de politiek doet ook vaak maar wat. De raad moet voorkomen dat zij het gevoel krijgen dat er gewerkt wordt met een dubbele agenda of iets dergelijks of andere belangen. Een goede communicatie blijft dan ook van groot belang.

Informatie en sociale media

De invloed van de media wordt steeds groter: positieve of negatieve aandacht wordt kennelijk steeds belangrijker. We moeten voorzichtig omgaan met de macht van de sociale media, zoals Twitter en Facebook, omdat die blijkbaar interessanter zijn voor individuele politici dan voor politieke partijen. Dat brengt ook het gevaar met zich mee van populisme! Toch kan een zorgvuldig gebruik van de sociale media soms van belang zijn om sommige zaken snel onder de aandacht te brengen van de burgers. En die ontwikkeling gaat door.

Ambtelijke organisatie

We willen dat de gemeente veel meer gaat experimenteren met inspraak. In andere steden zijn allerlei nieuwe vormen van inspraak ontwikkeld. Ameland’82 pleit er opnieuw voor dat de ambtelijke organisatie meedenkt vanuit kansen en mogelijkheden en dat steeds moet worden onderzocht hoe de regeldruk zoveel mogelijk beperkt kan worden. De samenwerking tussen de Waddeneilanden loopt goed maar kan op meerdere thema’s nog beter. Wij moeten blijven beseffen dat samenwerking een belangrijke voorwaarde voor de bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente Ameland. Daarnaast is regelmatig overleg met Rijk, Provincie en semi-overheden van belang over plannen die ons eiland direct aangaan. Onaanvaardbare beslissingen en maatregelen moeten krachtig bestreden te worden.

Veiligheid

Wat betreft mogelijke rampen op Ameland moet de gemeente beschikken over een actueel rampenplan, waarin met name het punt van een spoed-evacuatie van de bevolking wordt meegenomen. Het verdient aanbeveling dit binnen de Veiligheidsregio aan de orde te stellen en de lijn met o.a. Defensie goed in de gaten te houden. Hierbij is het logisch dat helikopters en WPD moeten worden ingezet en een grote rol spelen in extreme situaties. Geconstateerd wordt dat de huidige diensten van brandweer, het SIGMA team, de EHBO, de KNRM prima functioneren en hun zaken goed voor elkaar hebben. Wij vinden het een punt van aandacht om een fonds in het leven te roepen waaruit eventuele aanvullende vergoedingen kunnen worden verstrekt aan de vele vrijwilligers die vaak plotseling uit hun werk worden weggeroepen. Tenslotte mag wat ons betreft met het gebruiken van de aanwezige, levensreddende AED’s ook wel vaker worden geoefend.

Politiezorg en brandweer

Wat betreft de politiezorg moet er vooral in het seizoen meer aandacht worden besteed aan handhaving door – en toezicht van de politie. De politie zou zelf meer het goede voorbeeld moeten geven – ook wat betreft het rijden op de veerdam en het berijden van het strand. Ameland ‘82 is van mening dat de gemeente – samen met de politie – méér aan preventie moet doen en waar mogelijk verkeersremmende, maar wel goede infrastructurele maatregelen moet nemen. Wat betreft onze vrijwillige brandweer pleiten wij voor de de oprichting van een soort jeugdafdeling voor de brandweer om daarmee jonge mensen al op jeugdige leeftijd te laten kennismaken en oefenen met deze taken. Hopelijk stimuleert dat mensen om zich op te geven voor deze hulpdiensten. Ook wordt gesteld dat binnen het onderwijs op Ameland hier extra aandacht aan zou kunnen geven, alsmede het doen van een actieve voorlichting voor de hele bevolking.

Gebruik auto door de toerist

Het lijkt ons een prima idee om regelmatig acties te houden om het gebruik van de auto door de toerist in de dorpen zoveel mogelijk te beperken. Een nieuwe actie “gun uw auto ook vakantie” opzetten is daar een mooi voorbeeld van. Ook bepleiten wij een stimulerend en flankerend beleid voor de invoering van autoluwe dorpen voeren. Voor de komende jaren willen wij een zogenaamde langetermijnvisie ontwikkelen, samen met het openbaar vervoer en de veerdienst. Wij pleiten niet voor een autovrij eiland, maar wel om het gebruik van de auto in de dorpen voor de toerist te ontmoedigen en – zoals op veel Duitse eilanden gebeurt – gedurende bepaalde tijdstippen te verbieden. Tenslotte willen wij het gebruik van het elektrisch rijden over de hele linie bepleiten.

Situatie veerdam

Het is ons gebleken dat het parkeren voor auto’s nabij de boot veel problemen oplevert i.v.m. het draaien. Door de komst van de muurtjes langs de pier is dat ook lastig voor de automobilist. Naar onze mening is parkeren nabij de veerboot onduidelijk, verwarrend en gevaarlijk, zowel voor auto’s als voor fietsers. Met name voor fietsers is de huidige stalling niet goed: fietsers die daar langer staan dan een dag, worden – zonder een duidelijke voorafgaande waarschuwing – gewoon door de gemeente verwijderd. Aanvullende problemen doen zich nog steeds voor bij de bootpassagiers door de onduidelijkheid voor de standplaats van de taxi’s. Het was naar onze mening beter geweest om die dichter bij de uitgang van de boot te maken. Wij bepleiten dan ook een spoedige evaluatie en mogelijke aanpassing van de huidige situatie. Het weekend parkeren voor de werkbusjes van bedrijven – die door de week op Ameland moeten werken – is niet toegestaan, maar moet duidelijker worden aangegeven. Deze horen ‘s weekends niet op het parkeerterrein bij de boot.

Verbetering en verbreding fietspaden

De fietspaden op Ameland moeten worden verbeterd en uitgevoerd in beton in plaats van met asfalt en waar mogelijk worden verbreed, met extra aandacht voor de toename van het elektrisch fietsverkeer. In verband met de verkeersveiligheid behouden wij de wens voor het aanleggen van een vrijliggend fietspad langs de Kooiweg, tussen Buren en de Kooiplaats. Eenzelfde plan kan wat ons betreft worden uitgevoerd langs de Smitteweg tussen Ballum en de Ballumerbocht. Een extra punt van aandacht betreft de verkeersveiligheid van onze jeugdige verkeersdeelnemers. Het lijkt ons een goed idee om bij de toekomstige ruimtelijke inrichting van onze dorpen zogenaamde “woonerven” te creëren in verband met de verkeersveiligheid.

Reconstructie dorp Nes

Wij hopen dat de langverwachte reconstructie van het dorp Nes spoedig wordt uitgevoerd. Wat ons betreft wordt daarin ook meegenomen een opwaardering van de fraaie plekjes in de kern en het vergroten van de toegankelijkheid in de straten, vooral voor de minder mobiele medemens. Dan kan bijv. door de straten rechter te maken, zodat hij of zij niet midden op de weg hoeft te lopen. Ook willen wij de verkeersveiligheid vergroten door op gevaarlijke plaatsen aanvullende maatregelen te nemen, bijv. het instellen van eenrichtingswegen. De knelpunten op de hoek van de Ballumerweg en de Schoolstraat en de kruising van de Paasduinweg en de Noorderweg kunnen volgens ons in goed overleg met de omwonenden ook in belangrijke mate worden opgelost.

Vrachtvervoer in de dorpen

Ameland ‘82 wil graag met alle betrokkenen partijen, vervoerders en de veerdienst overleggen over het beperken van het gebruik van grote vrachtwagen in de dorpen en het voeren van aanvullend beleid. Het bespreken van mogelijke alternatieven is ook van belang.

Bus en taxivervoer

Wij willen graag dat het bus- en taxivervoer door het centrum van Nes gedurende de periode van ongeveer 15 oktober tot 1 april mogelijk wordt gemaakt. Dat is vooral van belang bij slecht weer voor de ouderen en ouders met baby’s en kleine kinderen, zodat zij dichterbij huis kunnen op - en uitstappen. Ook moet de gemeente overleggen met het openbaar vervoer om de mogelijkheden en voorwaarden bespreken voor herinvoering van de uurdienst tussen alle dorpen op Ameland.

Veerdienst

Een blijvend probleem zijn de vele vertragingen van de veerdienst. Het is zowel voor de eilanders maar ook voor de toerist dan zij kunnen en mogen vertrouwen op een betrouwbare dienstregeling zowel op de korte als op de lange termijn. Voor de lange termijn is een visie nodig voor de huidige vaarweg als hoofd vaarweg, maar ook voor het type boot dat meer geschikt is voor de toekomstige vaargeulen op het Wad. Ook willen wij tijdig inspelen op de nieuwe vervoersconcessie en pleiten voor de oprichting van een eigen Amelander veerdienst of het ombouwen van de huidige rechtsvorm van de rederij naar een Stichting, waarbij beter wordt ingespeeld op de doelstellingen, belangen en behoeften van de eilanders en de vele gasten, waarbij ook de komst van emissie-arme boten moet worden meegenomen.

Passantenhaven

Ameland’82 hoop in de volgende raadsperiode te kunnen meewerken aan een herinrichting van de huidige passantenhaven en de voor de aanleg van voldoende en veilige ligplaatsen voor zowel passanten als voor de Amelander bootbezitters.

Onderzoek herstel Buremer steiger

Het is een wens van Ameland ‘82 om te onderzoeken of het oude Buremer haventje en steiger in historisch perspectief kunnen worden hersteld en waar mogelijk met enkele eenvoudige middelen kunnen worden opgeknapt voor een aantrekkelijke, recreatieve tijdsbesteding.

Duurzame, economische ontwikkeling

Een belangrijk thema voor de toekomst is dat gezamenlijk gewerkt moet worden aan een duurzame economische ontwikkeling van ons eiland gericht op kwaliteitsverbetering. Ameland’82 wil ondernemers de ruimte bieden om nieuwe initiatieven te ontplooien. In het bijzonder wordt daarbij gedacht aan bedrijven met een kleinschalig karakter, bijv. op het gebied van zakelijke dienstverlening e.d. Wij willen graag jonge Amelander ondernemers en ZZP ‘ers stimuleren om een kleine onderneming op te zetten. Het gemeentelijke beleid dient in eerste instantie vooral voorwaardenscheppend te zijn. Ook andere partijen, zoals banken en financieringsinstellingen spelen daar een belangrijke rol in. Toeristisch gezien kunnen nieuwe toeristische markten worden geopend en samen met de VVV worden verkend voor een mogelijke introductie op Ameland, bijvoorbeeld op het gebied van zorgtoerisme. Wij zijn erg benieuwd naar de nieuwe economische visie van de gemeente voor de lange termijn, die binnenkort zal worden gepresenteerd. Ameland is al jaren goed bezig om een belangrijke schakel te vormen in het Waddengebied. Een goede promotie is daarvoor van belang.

Een ondernemersvriendelijke gemeente

Al jaren staat de gemeente Ameland niet bovenaan tijdens het jaarlijkse onderzoek van MKB-Nederland over de meest ondernemersvriendelijke gemeente van Nederland. Wij vinden dat daar iets aan gedaan kan en moet worden. Waarom is er geen aparte ondernemers helpdesk bij de gemeente, waar de ondernemers snel en adequaat met vragen kunnen worden geholpen en op een eenvoudige manier van de benodigde vergunningen worden voorzien? Het beperken van de regeldruk is ook een belangrijk middel om het ondernemerschap te bevorderen als ook het maken van heldere beleidsafspraken, bij voorkeur voor meer jaren tegelijk. De kwaliteit en gastvrijheid van onze bedrijven in de horeca en de detailhandel moeten, waar mogelijk, worden verbeterd, om ook op die manier het toeristisch product Ameland op een goede manier te kunnen verkopen.

Kwaliteit en gastvriendelijkheid

Wij moeten vooral voor onze horecabedrijven steeds meer mensen van de wal naar Ameland halen om de diverse functies te kunnen vervullen. In dit verband moet er spoedig een oplossing worden gevonden voor een goede huisvesting van zowel seizoen – als voor vast personeel en moet er aandacht worden besteed aan een goede vervoermogelijkheid van het forensenverkeer.

Sport- en gezondheidstoerisme

Nieuwe initiatieven en plannen in het sport- en medisch gezondheidstoerisme worden toegejuicht, om daardoor ook voor de rustige perioden extra werkgelegenheid te creëren. Tegenover de plannen van het Wellnesscentrum in de Vleijen staat Ameland ‘82 positief, waarbij het van belang is te onderzoeken om – waar mogelijk – de planologische randvoorwaarden nog te verbeteren zijn en met alle betrokkenen tot heldere en begrijpelijke afspraken te komen in het belang van het bereiken van een voldoende maatschappelijk draagvlak. Wij vinden dat er in het verleden geheel onnodig politieke spanningen zijn veroorzaakt, waar uiteindelijk niemand iets mee opschiet.

Behoud duurzame landbouw op Ameland

Wij willen graag dat de landbouw op Ameland behouden blijft en vooral een duurzaam karakter krijgt. Voor een goed evenwicht tussen recreatie, natuur ene landbouw is het van groot belang dat hogere overheden en instanties begrijpen en inzien dat veel afhangt van de visie die zij voor de eilanden ontwikkelen. Wij zijn voorstander van het doorvoeren van duurzame innovaties in de poldergebieden. Daarbij kan o.a. gedacht worden aan biologische landbouw. Ook de samenhang tussen de ontwikkeling van de landbouw en de bescherming van de natuur kan worden bevorderd, waarbij de landbouw van de natuur profiteert en andersom.

Spoedige evaluatie landbouwbeleidsplan

Het bestaande landbouw beleidsplan is al weer enkele jaren oud, zodat Ameland ‘82 pleit voor een spoedige evaluatie en herziening van het bestaande beleidsplan. Wat ons betreft hoort daar ook bij het opnemen van de planologische mogelijkheid om een agrarisch deeltijdbedrijf uit te breiden tot een professioneel landbouwbedrijf met de mogelijkheid van een bedrijfswoning.

Belang van deeltijd en hobbyboeren

De bestaande deeltijd- en hobbybedrijven voorzien naar onze mening in een blijvende behoefte, waarbij het wel zaak is om het agrarisch buitengebied te behoeden voor een niet bedoelde ruimtelijke invulling en een mogelijk onjuist gebruik van de opstallen.

Amelander product

Tenslotte willen wij het ingevoerde Amelander Product verder stimuleren, mede in het belang van een gezonde, lokale voedsel verbouwing.

Behoud huidige aanbod van scholen

Ameland ‘82 wil graag de huidige scholen in het basis - en het middelbaar onderwijs behouden en in stand worden gehouden. Wij bepleiten een nog betere en meer integrale samenwerking tussen alle basisscholen op Ameland en waar mogelijk een versterking van het middelbaar onderwijs. Wij vinden het geweldig dat het huidige voorbereidend middelbaar onderwijs onze scholieren voorziet van goede middelen en faciliteiten om later aan de wal voorgezet –, hoger – en zelf universitair onderwijs te kunnen volgen. Wat ons betreft pleiten wij tegelijkertijd ook voor extra aandacht voor de meer technische en ambachtelijke vakken vanwege het groeiende tekort aan vaktechnisch personeel.

Invoering muziekonderwijs

Wij willen dat er voldoende tijd en aandacht wordt besteed aan kinderen van de basisscholen met leerachterstanden. Daarnaast bepleit Ameland ‘82 ook dat er extra aandacht wordt besteed een het geven van muziekonderwijs in de hoogste klassen door leerkrachten die daarvoor bevoegd zijn. Wat onze mooie Amelander cultuur betreft zijn wij van mening dat deze vooral verbindend moet zijn en er meer kansen moeten komen voor jeugdige muzikale talenten. Ook zou de introductie van nieuwe vormen van – en instrumenten voor muziekbeoefening moeten worden bepleit .

Het Amelandhûs

Ameland ‘82 heeft jaren geleden kennis genomen van een mooi nieuw initiatief in de vorm van een bezoekerscentrum met de naam “Het Amelandhûs”. Helaas is dat destijds niet doorgegaan. Wij vinden dat een dergelijk initiatief opnieuw een kans moet krijgen en denken daarbij aan een vrijkomend gebouw in de vorm van een multifunctionele opzet die vooral virtueel, digitaal, vernieuwend en informatief moet zijn en voor onze gasten uitnodigend om op een speciale manier met ons eiland kennis te maken.

Ameland als sporteiland

Op het gebied van sportontwikkeling missen wij de verdere ontwikkeling van Ameland als sporteiland nog een beetje. Daarvoor willen wij graag in de komende raadsperiode het recreatie gebied De Vleijen verder ontwikkelen voor de beoefening van meerdere sporten. Ook zijn wij van mening dat er een beter en een multifunctioneel gebruik moet worden gemaakt van onze twee sporthallen. Uiteindelijk is het zo dat iedereen – jong en oud – aan sport moet kunnen deelnemen en dat betekent dat sport ook voor jong en oud toegankelijk en betaalbaar moet zijn

Welzijn

Wij vinden dat er voor jong en oud een zinvolle dagbesteding in de buurt mogelijk zijn. De huidige instellingen van Sociaal Cultureel werk leveren een belangrijke taak op het gebied van opvang, begeleiding en het onderhouden van maatschappelijke contacten. Het is wellicht zaak om nader te onderzoeken of de doelstellingen van ons Sociaal Cultureel Werk moeten worden bijgesteld.

Ouderenbeleid

Wij willen graag dat onze inwoners zo lang mogelijk zelfstandig op Ameland kunnen blijven wonen; wij willen dat dit ook centraal moet blijven staan in het beleid en visie van de huidige zorgverle-ners. Wat de huisvesting betreft moeten woningen tijdig worden afgestemd op de toekomstige zorgvraag. Ameland ‘82 ziet graag dat er in alle dorpen op Ameland toekomstbestendige woningen woningen worden gebouwd en tijdig in de nieuwe Woonvisies worden meegenomen.

Nieuwbouw De Stelp

Ameland ‘82 heeft eerder al gekozen voor een spoedige nieuwbouw van het zorgcentrum De Stelp in Hollum, bij voorkeur met een multifunctioneel karakter en waarbij wordt besloten tot een haalbare en verantwoorde financiering met mogelijke co-financiering door externe partijen.

Jongeren

Wij willen graag onze jeugd na hun school en studie behouden blijven voor onze eigen economie en kiezen voor ons eiland. Dat is van belang voor de continuïteit van onze bedrijven, maar ook voor het geven van nieuwe, verfrissende impulsen voor on totale bedrijfsleven. Het zou een ideaal perspectief kunnen zijn als gemeente, ondernemers en onderwijsinstellingen samen een visie en beleid kunnen ontwikkelen om voor meerdere beroepsgroepen een toekomstige werkplek te kunnen bieden aan onze jongeren, zodat zij – na hun school en opleiding – voor Ameland behouden blijven. Wij zien Ameland ook als een ideale inspiratiebron voor vele kleinschalige en creatieve beroepen die kunnen worden uitgeoefend in een rustige, natuurlijke en veilige werk- en woonomgeving. Hiervoor zijn wel extra gemeentelijke inspanningen noodzakelijk op het gebied van huisvesting en het bouwen van voldoende en betaalbare woningen.

Jeugdigen

Wij vinden dat onze jeugdigen moeten kunnen opgroeien in een veilige en kindvriendelijke omgeving. Daarvoor is een blijvende samenwerking met de regionale instelling van jeugd – en gezondheidszorg van groot belang. Bij het signaleren van problemen bij kinderen moet tijdig hulp worden ingeschakeld en geboden, zodat problemen zo gauw mogelijk kunnen worden opgelost.

“De Kracht van Ameland”

Wij willen de kansen op werk voor iedereen vergroten door daarvoor aanvullend beleid te ontwikkelen, dat zowel voor werkgevers als voor werknemers kenbaarder en zichtbaarder wordt. Uitgangspunt moet zijn dat iedere uitkeringsgerechtigde zich zoveel mogelijk productief inzet voor de gemeenschap en daarmee voor het hele eiland.

Gemeentelijk beleid

Volksgezondheid heeft betrekking op iedere burger in de gemeente. Het is de doelstelling van het gemeentelijk beleid om onze inwoners zo lang mogelijk volwaardig mee te laten doen aan de samenleving. Daarvoor is een goede gezondheid een basisvoorwaarde. Dus het bevorderen van een gezonde levensstijl van de inwoners, met daarbij preventie is uitgangspunt van gemeentelijk beleid. Veel taken in de gezondheidszorg worden door de huisartsen, tandarts en de GGD uitgevoerd.

Spoedeisend patiëntenvervoer

Ameland ‘82 vindt het van groot belang dat de gemeente voor het spoedeisend patiëntenvervoer door de lucht, per boot en over de weg méérjarige afspraken maakt met de Veiligheidsregio, zodat dit te allen tijde geregeld en gewaarborgd is. Wij willen op korte termijn ook de huidige infra-structuur met aanvullende horecavoorzieningen op het vliegveld in Ballum opwaarderen.

Amelander Natuurbeleidsplan

Wij willen het huidige plan evalueren en waar mogelijk herijken en daarbij de uitgangspunten van Natura 2000 tegen het licht houden en de uitvoering van de diverse plannen kritisch blijven volgen. Het behoud van het Amelander historisch medegebruik van de natuur willen wij opnieuw vastleggen en verankeren in dit eigen Amelander Natuurbeleidsplan. Zo is het o.a. van belang om met alle terreinbeheerders goede en bindende afspraken te maken om de openheid en toegankelijkheid van onze natuur te waarborgen, voor wandelaars, fietsers en ruiters.

Natuurwerkgroep Ameland

De vele werkzaamheden, inspanningen en georganiseerde excursies door de vrijwilligers van de Natuurwerkgroep Ameland in het belang van de kwaliteit van de natuur en bescherming van ons landschap worden zeer gewaardeerd. Wij vinden het belangrijk dat veel van hun ideeën voor een duidelijk natuurbeleid – en beheer zoveel mogelijk een plaats krijgen in het gemeentelijk beleid.

Eén beheerder Waddenzee

Gezien de doolhof van – en veelheid aan regelgeving vinden wij het wenselijk om voor de Waddenzee één beheerder aan te stellen, om voor alle betrokkenen een duidelijk en voor iedereen begrijpelijk beheerplan te maken, met wie de eilandgemeenten regelmatig aan tafel zitten en waarin de eilanden een goede inspraak hebben.

Milieu en reiniging

Het is zaak om ons meer bewust te zijn van ons kwetsbare milieu en daarop zuinig te zijn. In het gemeentelijk afvalbeleid kan nog het nodige worden gedaan aan preventie en hergebruik. Wij juichen maatregelen toe om het gebruik ven plastic zoveel mogelijk tegen te gaan. Wat onze reinigingsdienst betreft willen wij doorgaan om het huidige, kostendekkende systeem van afvalver- king in eigen beheer te behouden en het behalen van efficiencywinsten zoveel mogelijk te stimuleren.

Duurzaamheidsambitie

Wij willen doorgaan met de uitvoering van het Waddenprogramma met daarin verwoord de duurzaamheidsambitie van alle Waddeneilanden. Ameland ‘82 staat ook positief ten opzichte van een nader onderzoek over de de eventuele komst van een tweede zonnepark nabij Buren.

Duurzaam zelfvoorzienend

Wij vinden het ook van belang om aanvullend beleid te ontwikkelen voor haalbare, toekomstige duurzaamheidsopties, zoals het nemen van energiemaatregelen voor woningen en vervoer. Zo kan worden gedacht over het verminderen van beperkende regelgeving en het maken van nieuwe afspraken met de horeca-en winkelbedrijven op het gebied van energiebesparing.

Voorsprong in Nederland

Ameland ‘82 beschouwt het als een uitdaging om een voortrekkersrol te spelen binnen de duurzaamheidambities in Nederland en vindt het interessant en belangrijk dat wij onze voorsprong op het gebied van duurzaamheid behouden. Echter niet ten koste van alles, omdat wij nog steeds afhankelijk zijn van veel bestaande energiebronnen. Dit laatste geldt ook voor de rol van Ameland als voorbeeldgemeente.

Elektrisch autovervoer

Natuurlijk willen wij het elektrisch autovervoer stimuleren, maar moeten wel gelijktijdig zorgen voor het aanbrengen van voldoende infrastructurele voorzieningen, zoals oplaadpalen e.d.

Toekomstig veerdiensten

Wij vinden het van groot belang dat zo vroeg mogelijk wordt nagedacht over mogelijke alternatieve vormen van vervoer van onze veerdienst en zijn zeker bereid om daar een goede en constructieve bijdrage aan te leveren.

Minder beperkende regels

Het lijkt ons gewenst om voor het opwekken van schone energie zoals zonne-energie te zoeken naar creatieve oplossingen bij welstandstechnische problemen en het invoeren van minder beperkende regels, o.a. bij het installeren in gemeentelijke gebouwen. Ook is het van belang dat het Gemeentelijk Woningbedrijf steeds verder gaat met het verbeteren van het energielabel in gemeentelijke huurwoningen.

Extra stimulerend beleid

Wij vinden het gewenst dat de gemeente extra stimulerende maatregelen op het gebied energie- besparing bevordert en stimuleert. Als voorbeelden noemen wij de volgende:

 • het versneld voorzien van de woningen van het gemeentelijk Woningbedrijf van muur-, dak- en vloerisolatie;
 • de gemeentelijke gebouwen waar mogelijk voorzien van zonnepanelen;
 • het stimuleren van eigen gebruik van regenwater, ook bij recreatiewoningen;
 • het maken van nieuwe afspraken met de Horeca- en detailhandelbedrijven voor het nemen van energie-besparende maatregelen;
 • Het verder stimuleren van het gebruik van het Amelander Product en de lokale voedselverbouwing- en afzet enz.

Ruimte en omgeving

Ameland’82 wil de leefbaarheid in de dorpen vergroten en de samenwerking met de plaatselijke dorpsbelangen verbeteren. In verband met de vraag naar nieuwe woningen is het van belang om de gemeentelijke bestemmingsplannen tijdig af te stemmen op de actuele woningbehoefte. Het bouwen van gemeentelijke woningen moet betaalbaar, gevarieerd en innoverend zijn. Wij beschouwen het als een extra speerpunt om in de komende raadsperiode het tekort aan starters-woningen en kleine woningen voor jonge gezinnen zo snel mogelijk op te heffen. Daarbij moeten wij de markt verkennen of er vanuit particulier initiatief en/of met andere marktpartijen plannen kunnen worden ontwikkeld en betere afspraken kunnen worden gemaakt voor de bouw en exploitatie van betaalbare woningen, om op die manier de stagnerende woningbouw eerder vlot te trekken. Bovendien willen wij samen met ondernemers plannen ontwikkelen voor de bouw en exploitatie van verschillende soorten woningen ten behoeve van de huisvesting van personeel.

Woonvisie

Ameland ‘82 wil in de gemeentelijke Woonvisie een inhaalslag opnemen voor het versneld toevoegen van de bouw van 40 tot 50 betaalbare huurwoningen en tot de spoedige bouw hiervan overgaan, zodat deze binnen afzienbare tijd in ons woningbestand kunnen worden opgenomen.

Gemeentelijk Woningbedrijf

Wij willen meer richting geven aan het maken van goede strategische keuzes voor het Strategisch Voorraad Beheer van het Gemeentelijk Woningbedrijf. Om extra middelen te genereren zijn wij mogelijkheden om in goed overleg met de banken en andere financiële instellingen het huidige beleid rond de verkoop van huurwoningen te verbeteren en te professionaliseren, zodat een haalbare financiering binnen het bereik van iedere huurder komt. Ameland ‘82 vindt het van belang om huurders van huurwoningen mee te helpen en te begeleiden om een eigen Amelander huurdersvereniging op te zetten, vooral met het doel om meer inspraak te krijgen in het beleid van het Gemeentelijk Woningbedrijf.

De Huisvestingsverordening

Wij signaleren bepaalde hiaten in de toepassing van de huisvestingsverordening en wij willen deze herzien en actualiseren en voor regelmatig voorkomende problemen een meer passende oplossing te zoeken, zowel in het belang van de verkopende partij als voor de potentiële kopers.

Solide beleid

Wij vinden dat de gemeente steeds verantwoord moet investeren en daarbij goede beleidskeuzes moet maken. Om de gemeentelijke inkomsten en uitgaven goed te kunnen blijven volgen, moet de raad kunnen beschikken over regelmatig toegestuurde financiële overzichten, zodat het beleid tijdig kan worden bijgestuurd. Wat betreft de gemeentelijke belastingen vinden wij het gewenst dat deze gelijke tred houden met het gemiddelde inflatieniveau.

Toeristenbelasting

Om voor de verhuurders van recreatiebungalows, hotels enz. tijdig te kunnen beschikken over het te verwachten overnachtingstarief van de toeristenbelasting, lijkt het ons verstandig en gewenst om met sector méérjarenafspraken te maken over de toeristenbelasting, zodat zij tijdig kan inspelen op deze ontwikkeling. Daarnaast achten wij het nog steeds gewenst om de voordelen te onderzoeken van het afschaffen van het huidige systeem van inning bij de verhuursector en of dit niet door een betrekkelijk eenvoudig geautomatiseerd systeem van inning op een andere manier kan plaatsvinden. Het grote voordeel hiervan is om de administratieve druk bij de verhuurders weg te halen, er minder controles hoeven plaats te vinden en het ook voor de gemeente minder omslachtig wordt.

Leges

Tenslotte willen wij het beleid rond de gemeentelijke legesheffing evalueren en waar mogelijk herzien en vereenvoudigen en indien mogelijk een kostenbesparend méérjarenbeleid invoeren.