Qurios Ameland


Qurios Ameland

 

Tijdens de raadscommissie vergadering van maandag vier februari 2019 kwam Qurios Ameland ter sprake. Bij agenda punt 9 doet het college van burgemeester en wethouders van Ameland een voorstel aan de gemeenteraad voor de wijziging van de bestemming Vakantiepark Qurios Ameland aan de Oranjeweg te Hollum.

 

Ameland ’82 heeft geprobeerd dit punt van de agenda te halen met de volgende motivatie:

 

“Vakantiepark Qurios Ameland heeft aan de Oranjeweg in Hollum een voorziening gebouwd van 167.5 m2 die geschikt is om een volledig restaurant te exploiteren. De vergunning die daarbij in het verleden verkregen is beperkt zich echter tot ondergeschikte horeca en een oppervlak van minder dan 35 m2. Met andere woorden, er is een volledig restaurant maar die mag op dit moment niet als zodanig gebruikt worden simpelweg omdat de huidige regels dat niet toestaan.

 

De vraag is dus of deze situatie met Qurios zich leent voor het maken van een uitzondering. Om tot die conclusie te kunnen komen moeten er belangrijke, steekhoudende argumenten gegeven worden ter motivatie en ondersteuning. In dit voorstel van het college dat bij punt 9 op tafel ligt staat bij onderdeel 1 van de argumenten dat het gemeentebestuur gemotiveerd kan besluiten om dit knelpunt op te lossen. Deze motivatie ontbreekt echter volledig.

 

Zonder die motivatie kan geen goede overweging worden gemaakt en is het noodzakelijk dat het college alsnog met een goede motivatie komt. Daarom verzoeken wij om dit punt nu van de agenda te halen.”

 

Zoals Ameland ’82 al verwacht had behaalde dit verzoek geen meerderheid.

 

Bij de behandeling van dit punt op de agenda stelde Ameland ’82 de volgende vragen:

 

“Zoals aangegeven tijdens het vaststellen van de agenda heeft Qurios Ameland een restaurant gebouwd van 167,5 m2 terwijl er maar toestemming was voor een voorziening van minder dan 35 m2.

 

Vraag 1: Hoe kan het dat er een volledig restaurant is gebouwd terwijl er alleen een ondergeschikte horeca bestemming aanwezig is? Waarom is er tijdens de bouw geen bouwstop opgelegd?

 

Tijdens ons verzoek van verwijdering van de agenda gaven wij ook aan dat de motivatie voor het maken van een uitzondering ontbreekt.

 

Vraag 2: Waarom ontbreekt de door het college genoemde motivatie terwijl deze wel worden aangehaald?

 

Vraag 3: In de unaniem aangenomen motie wordt aan het college verzocht de gemeenteraad op de hoogte te brengen van de uitkomst van het gesprek tussen het college en de Horeca Ameland. Het college heeft de raad daadwerkelijk geïnformeerd over het feit dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Naar onze mening is dat niet het zelfde als het vertellen van de uitkomst.

 

Vraag 4: Wat was precies de uitkomst van dat gesprek?

 

Vraag 5: Waarom is het college er zo op gebrand om nu een besluit te nemen en kan men niet wachten totdat het nieuwe horeca beleid is vastgesteld?”

 

De wethouder die deze zaak in de portefeuille heeft deed een poging tot het beantwoorden, maar concrete antwoorden op de vragen hebben wij niet kunnen ontdekken helaas. Wel werd aangegeven dat de evaluatie van het horeca beleidsplan en het opstellen van nieuwe beleid misschien wel een jaar tot anderhalf jaar in beslag kan nemen.

 

Wij vragen ons dan af of het een goede zaak is omwille van tijdsdruk de regels dan maar opzij te schuiven.

 

Gedurende de tweede ronde dat de raadsleden mogen reageren, brengtt Ameland ’82 het volgende naar voren:

 

“Tijdens het nemen van een besluit over Qurios in de komende raadsvergadering zal Ameland ‘82 niet aanwezig zijn. Graag willen wij daarom nu onze overwegingen meegeven aan onze collega raadsleden.

 

Als iets niet mag volgens de huidige regels dan is het aan de gemeenteraad om de regels eventueel bij te stellen voor zover dat wettelijk is toegestaan. Soms is het mogelijk binnen die regels om een uitzondering te maken. Voor wat betreft deze situatie staan de voorwaarden duidelijk beschreven in het huidige beleidsplan.

 

Ameland ’82 is van mening dat Qurios Ameland een mooi bedrijf is dat het ook verdiend om en volledige horeca vergunning te krijgen. Maar wij zijn ook van mening dat wij als bestuur van de gemeente Ameland een betrouwbare partner moeten zijn voor alle burgers en ondernemers op Ameland.

 

Dit betekent dat wij de gemaakte afspraken moeten respecteren en dat een volledige horeca voor Qurios op dit moment niet mogelijk is. De enige juiste weg in onze ogen is het beleid evalueren samen met onze maatschappelijke partners en nieuw beleid vaststellen.

 

Als uit dat nieuwe beleid blijkt dat er ruimte is voor horeca in Hollum, dan is er geen enkel probleem om Qurios van een volledige horeca vergunning te voorzien. Mocht het niet kunnen volgens dat nieuwe beleid, dan is het fout om nu wel een uitzondering te maken.

 

Een positief besluit op dit voorstel betekent ook dat er een hele grote kans is dat er meerdere aanvragen komen nog voordat het nieuwe beleid is vastgesteld.

 

Als gemeenteraad is het onze plicht om een goede balans te bewaren tussen alle belangen die er spelen in de Amelander gemeenschap. Uiteraard stelt uiteindelijk de gemeente het beleid vast (door de raad). De kiezer kiest de raad en rekent die af juist op een goede afweging van die belangen.

 

Als wij als raad besluiten Qurios een volledige horeca bestemming te geven vóórdat wij met onze horeca partners hebben geëvalueerd, dan tonen wij wederom geen respect voor onze sociaal/maatschappelijke partners. Naar onze mening precies de reden waarom er een aardverschuiving heeft plaatsgevonden in de politiek op Ameland en waarom wij in de spotlights staan.”

 

Als Ameland ’82 vinden wij dat er continu afstemming moet plaatsvinden met sociale en maatschappelijke ontwikkelingen, zodat wij tijdig ons gemeentelijk beleid kunnen aanpassen. Dat zijn de spelregels waar wij ons aan moeten houden en waar wij van vinden dat de maatschappij zich aan moet houden.

 

Hoe kunnen wij van de burgers en de ondernemers verlangen dat zij zich continu aan die regels houden terwijl wij zelf afwijken van de door ons vastgestelde regels? Van ons mag toch verwacht worden dat wij een betrouwbare partner zijn als overheid?

 

Als de burger merkt dat wij als raad, gemeente en overheid de regels uitdragen en wij onszelf daar ook aan houden, dan ontstaat er ruimte voor de burger om deze regels serieus te nemen en er vaker en beter rekening mee te houden.

 

De verwachting is dat de meerderheid van de raadsleden tijdens de komende raadsvergadering voor een volledige horeca bestemming van Qurios Ameland zullen stemmen.