Verkiezingsprogramma 2022-2026


Hieronder het volledige verkiezingsprogramma van Ameland '82 over de periode 2022 tot en met 2026. Het programma is onderverdeeld in hoofdstukken. Door te klikken op een titel wordt de inhoud van het betreffende hoofdstuk zichtbaar. U kunt onderaan deze pagina het hele programma ook downloaden als .pdf document.

Beste kiezer! Fijn dat u de moeite neemt om ons verkiezingsprogramma door te lezen! Dit verkiezingsprogramma hebben wij, mede dankzij jullie bijdragen, met veel zorgvuldigheid kunnen samenstellen.

Dit document bevat het volledige verkiezingsprogramma van Ameland '82 over de periode 2022 tot en met 2026. Het programma is onderverdeeld in hoofdstukken. Deze is ook online te lezen op https://www.ameland82.nl via de meeste webbrowsers of via Adobe Reader. Adobe Reader kunt u gratis downloaden via de website van Adobe door de volgende link in uw browser te plaatsen: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan even contact op met ons via het online contactformulier op onze website of stuur een e-mail naar info@ameland82.nl .

Het Bestuur en de fractie van Ameland ‘82.

Graag zien wij nog even kort terug op de afgelopen raadsperiode 2018-2022. Als de grootste verliezer bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 lag het voor ons niet in de verwachtingen deel uit te gaan maken van de coalitie.

Ondanks de vele beloftes vooraf van het eindelijk-eens-goed-gaan-doen bleef ook deze bestuursperiode niet verschoond van instabiliteit in het gemeentelijk bestuur. Ook de nieuwe politiek weet kennelijk prima hoe ze de oude politiek moeten herhalen.

Bij de totstandkoming van de tweede coalitie zijn wij actiever betrokken geweest en hebben wij heel goed gekeken naar het speelveld en de mogelijkheden. Doordat Ameland '82 vooral ook ingezet had op verjonging was er zeker een klik met Ameland één. De reeds opgestarte onderhandelingen werden echter verstoord door een plotselinge koerswijziging en de inbreng van een formateur die kennelijk een andere agenda had.

Het mooie aan een oppositierol is de vrijheid van handelen zonder vooraf je eigen plannen te moeten bijstellen in de vorm van een compromis nog voordat het grote publiek er van hoort.

Het was geen noodzaak in de coalitie te zitten om onze idealen uit te dragen middels concrete inbreng in de raad en daar buiten. Alhoewel wij formeel gezien in de oppositie zaten, voelde dat toch niet zo. Het team van 11 moest er voor zorgen dat Ameland een goed bestuur heeft en goede dingen doet. Ook de Commissaris van de Koning viel dat op. Daar mogen wij dan ook best trots op zijn. Wij zijn continu waakzaam geweest en hebben vele voorstellen gedaan die soms werden verworpen maar soms ook unaniem werden aangenomen.

Richting het einde van deze periode ontstond een steeds groter gevoel van saamhorigheid, zowel binnen de bestuurslagen als tussen de bestuurslagen onderling. Dat is een goed zaak voor onze kleine gemeente en is ook mede te danken aan onze burgemeester en gemeentesecretaris.

Financieel gezien staat de gemeente Ameland er goed voor en dat is best verbazingwekkend gezien corona, jeugdzorg en andere factoren. Wij hebben kunnen meewerken aan belangrijke plannen en waar mogelijk meerdere ambities en wensen kunnen realiseren.

Langs deze weg willen wij onze trouwe aanhang, onze fractie en bestuur van harte feliciteren met deze mijlpaal. Wij willen alle vrijwilligers en iedereen die zich altijd en onvoorwaardelijk hebben ingezet om dit mogelijk te maken hartelijk danken en hopen opnieuw op jullie steun bij de Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Ameland ‘82 kiest voor een realistische aanpak en wil samen met u haalbare doelstellingen realiseren, op het gebied van wonen, werken en leven:

 • Bouwen aan een respectvolle gemeenschap;
 • Een duurzame samenleving op Ameland;
 • Investeren in een nieuwe en schone economie;
 • Behoud van het onderwijs op Ameland;
 • Kansen voor werk voor onze jeugd en jongeren op Ameland;
 • Het realiseren van voldoende en betaalbare huizen op Ameland.

Dwars door ons programma lopen als een rode draad de volgende uitgangspunten:

 • Bouwen aan een gezonde en duurzame Waddengemeente;
 • Zorg voor elkaar en voor de toekomst;
 • Werken aan een prettige samenleving;
 • Sociale samenhang stimuleren;
 • Kansen voor iedereen om zich te ontwikkelen;
 • Zorgen voor werk voor iedereen die wil deelnemen aan onze gemeenschap.

Gemeentebestuur

Hoe kunnen burgers goed betrokken worden bij de politieke besluitvorming? Door eerst met elkaar in gesprek te gaan middels een soort peiling over problemen en mogelijke oplossingen in de samenleving. Als het gaat om de betrokkenheid van de burger bij de politiek dan is vooral het probleem de tijd die zit tussen maken van het beleid en praktische uitvoering van de onderdelen daarvan.

Mensen gaan pas op hun achterste benen staan als er iets in hun achtertuin gebeurt. Er wordt ook wel gesproken over laksheid bij de burger om zich te verdiepen in de materie. Hoe zorg je ervoor dat de burger eerder actie onderneemt om te voorkomen dat ze later tegen iets aanlopen wat ze niet willen? We vinden het noodzakelijk om burgers veel meer dan nu te betrekken bij de besluitvorming.

Democratisering is hand in hand gegaan met de emancipatie van bevolkingsgroepen en de opkomst van het individu. Steeds meer is zeggenschap van belanghebbenden vanzelfsprekend geworden.

Tenslotte willen wij ons richten op de lange termijn en voor meerdere zaken een meerjarenvisie ontwikkelen, of het nu gaat over de economie, het vervoer, de duurzaamheid enz. maakt niet uit, en dat graag samen met andere partijen gaan doen.

Een instrument waar wij al een aantal jaren naar kijken is burgerparticipatie. Tegelijk dwingt de nieuwe omgevingswet om aan de voorkant nog meer de burger te betrekken. Dus nog voordat ideeën op papier staan.

Onze samenleving

Burgers komen wel naar je toe, maar dan vooral om te klagen. Dit zien ze niet perse als iets negatiefs, er is immers ook vertrouwen voor nodig om je klachten bij een politieke partij neer te leggen. Een burger moet er namelijk in eerste instantie vertrouwen in hebben dat er met de klacht iets gedaan wordt Waarom zou je anders de moeite nemen om contact op te nemen met een politieke partij? Een gewijzigde vorm van afhandeling van brieven die de raad te zien krijgt geeft meer kansen voor de verbetering van de communicatie tussen burger en politiek.

Vertrouwen & Communicatie

Het gebrek aan vertrouwen dat burgers hebben in politiek in het algemeen wordt wel “de kloof” genoemd. De vermeende kloof tussen politiek en burgers bestaat eruit dat politici en bestuurders zich in heel andere termen uit drukken dan burgers. Ze spreken soms een volkomen andere taal en luisteren niet goed naar elkaar.

Het wantrouwen dat mensen in de politiek hebben is wel deels terecht trouwens, want de politiek ‘doet ook vaak maar wat'. De raad moet te allen tijde de schijn vermijden dat men het gevoel krijgt dat er gewerkt wordt met een dubbele agenda, dus Open en Eerlijkheid! Communicatie blijft van groot belang. Ameland '82 pleit daarom al langer voor een betrouwbaar en deugdelijk raadsinformatieysteem. Dit is voor raad en fracties van cruciaal belang!

Informatie en sociale media

De invloed van de media wordt steeds groter: positieve of negatieve aandacht wordt kennelijk steeds belangrijker. We moeten voorzichtig omgaan met de macht van de sociale media, zoals Twitter en Facebook, omdat die blijkbaar interessanter zijn voor individuele politici dan voor politieke partijen. Dat brengt ook het gevaar met zich mee van populisme! Toch kan een zorgvuldig gebruik van de sociale media soms van belang zijn om sommige zaken snel onder de aandacht te brengen van de burgers. En die ontwikkeling gaat door. Neem de social media op in het communicatiebeleid! Ameland ’82 is van mening dat er zo snel mogelijk een modern communicatiebeleid moet komen.

Ambtelijke organisatie

We willen dat de gemeente veel meer gaat experimenteren met inspraak. In andere steden zijn allerlei nieuwe vormen van inspraak ontwikkeld. Denk aan burgerparticipatie door middel van een app op je telefoon. Ameland’82 pleit er opnieuw voor dat de ambtelijke organisatie meedenkt vanuit kansen en mogelijkheden en dat steeds moet worden onderzocht hoe de regeldruk zoveel mogelijk beperkt kan worden.

De samenwerking tussen de Waddeneilanden loopt goed maar kan op sommige terreinen nog beter. Wij moeten blijven beseffen dat samenwerking een belangrijke voorwaarde is voor de bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente Ameland.

Daarnaast is regelmatig overleg met Rijk, Provincie en semi-overheden van belang over plannen die ons eiland direct aangaan. Onaanvaardbare beslissingen en maatregelen moeten krachtig bestreden worden. Het is noodzakelijk de cultuurverandering verder door te voeren.

Veiligheid

Wat betreft mogelijke rampen op Ameland moet de gemeente beschikken over een actueel rampenplan, waarin met name het punt van een spoed-evacuatie van de bevolking wordt meegenomen. Het verdient aanbeveling dit binnen de Veiligheidsregio aan de orde te stellen en de lijn met o.a. Defensie goed in de gaten te houden. Hierbij is het logisch dat helikopters en WPD moeten worden ingezet en een grote rol spelen in extreme situaties.

Geconstateerd wordt dat de huidige diensten van brandweer, het SIGMA team, de EHBO, de KNRM prima functioneren en hun zaken goed voor elkaar hebben. Wij vinden het een punt van aandacht om een fonds in het leven te roepen waaruit eventuele aanvullende vergoedingen kunnen worden verstrekt aan de vele vrijwilligers die vaak plotseling uit hun werk worden weggeroepen. De hele Corona crisis is een zware test geweest voor de veiligheid. De uitzonderingspositie voor een Waddeneiland zoals Ameland helpen de voorbereidingen te verbeteren.

Politiezorg en brandweer

Wat betreft de politiezorg moet er vooral in het seizoen meer aandacht worden besteed aan handhaving door – en toezicht van de politie. De politie zou zelf meer het goede voorbeeld moeten geven – ook wat betreft het rijden op de veerdam en het berijden van het strand. Ameland ‘82 is van mening dat de gemeente – samen met de politie – méér aan preventie moet doen en waar mogelijk verkeersremmende, maar wel goede infrastructurele maatregelen moet nemen.

Wat betreft onze vrijwillige brandweer pleiten wij voor de oprichting van een soort jeugdafdeling voor de brandweer om daarmee jonge mensen al op jeugdige leeftijd te laten kennismaken en oefenen met deze taken. Hopelijk stimuleert dat mensen om zich op te geven voor deze hulpdiensten. Ook wordt gesteld dat binnen het onderwijs op Ameland hier extra aandacht aan zou kunnen geven, alsmede het doen van een actieve voorlichting voor de hele bevolking.

Welzijn

Wij vinden dat er voor jong en oud een zinvolle dagbesteding in de buurt mogelijk moet zijn. De huidige instellingen van Sociaal Cultureel werk leveren een belangrijke taak op het gebied van opvang, begeleiding en het onderhouden van maatschappelijke contacten. De doelstellingen van ons Sociaal Cultureel Werk zijn onderzocht en een nieuwe, verfrissende aanpak staat op de rit. De nieuwe opzet moet verder uitgewerkt worden en de voortgang bewaakt. Daarbij is het van belang dat, per fysieke locatie, de financiële administratie goed op orde is. Verder moet de overkoepelende organisatie in ieder geval over een onafhankelijke voorzitter beschikken die niet uit de bestaande sociale cultuur van Ameland komt.

Ouderenbeleid

Wij willen graag dat onze inwoners zo lang mogelijk zelfstandig op Ameland kunnen blijven wonen. Wij willen dat dit ook centraal moet blijven staan in het beleid en visie van de huidige zorgverleners. Wat de huisvesting betreft moeten woningen tijdig worden afgestemd op de toekomstige zorgvraag. Ameland ‘82 ziet graag dat er in alle dorpen op Ameland nog meer toekomstbestendige woningen worden gebouwd en tijdig in de nieuwe Woonvisies worden meegenomen.

Belangrijk onderdeel is de verkoop van de oudere woningen uit het woningbestand. Dit biedt starters die in deze woningen zitten de kans om te gaan kopen. Oudere woningen verduurzamen brengt vaak hogere kosten met zich mee dan nieuwbouw. Juist nu is het stimuleren van doorstroming van groot belang en we beschikken inmiddels over voldoende nieuwbouwwoningen.

Nieuwbouw De Stelp

Ameland ‘82 heeft eerder al gekozen voor een spoedige nieuwbouw van het zorgcentrum De Stelp in Hollum. Bij voorkeur met een multifunctioneel karakter en waarbij wordt besloten tot een haalbare en verantwoorde financiering met mogelijke cofinanciering door externe partijen. De gemeente Ameland is geen expert in het bouwen van zorgcentra en Ameland '82 heeft daarom dan ook steeds aangegeven dat expertise op dit vlak ingehuurd moet worden. Recentelijk zijn stappen in deze richting gemaakt. Het moet mogelijk zijn in de komende raadsperiode De Stelp 2.0 gereed te hebben.

Mocht het uiteindelijk niet lukken dan is er plan B, waarbij Ameland ’82 van mening is dat een externe partij het gehele project gaat uitvoeren inclusief de exploitatie voor de komen jaren. Ameland ‘82 wil voor de lange termijn zelfs plannen maken om een dependance in Nes of Buren te realiseren zodat onze ouderen eiland-breed van hun welverdiende oude dag kunnen genieten.

Jongeren

Wij willen graag onze jeugd na hun school en studie op Ameland behouden en dat ze kiezen voor onze eigen economie en ons eiland. Dat is van belang voor de continuïteit van onze bedrijven, maar ook voor het geven van nieuwe, verfrissende impulsen voor ons totale bedrijfsleven. Het zou een ideaal perspectief kunnen zijn als gemeente, ondernemers en onderwijsinstellingen samen een visie en beleid kunnen ontwikkelen om voor meerdere beroepsgroepen een toekomstige werkplek te kunnen bieden aan onze jongeren.

Wij zien Ameland ook als een ideale inspiratiebron voor vele kleinschalige en creatieve beroepen die kunnen worden uitgeoefend in een rustige, natuurlijke en veilige werk- en woonomgeving. Hiervoor zijn wel extra gemeentelijke inspanningen noodzakelijk op het gebied van huisvesting en het bouwen van voldoende en betaalbare woningen.

Jeugdigen

Wij vinden dat onze jeugdigen moeten kunnen opgroeien in een veilige en kindvriendelijke omgeving. Daarvoor is een blijvende samenwerking met de regionale instelling van jeugd- en gezondheidszorg van groot belang. Bij het signaleren van problemen bij kinderen moet tijdig hulp worden ingeschakeld en geboden, zodat problemen zo gauw mogelijk kunnen worden opgelost. Vanwege de kleinschaligheid van de Amelander gemeenschap is het zaak dat het gebiedsteam goede contacten onderhoud met gespecialiseerde organisaties, zodat deze tijdig kunnen worden ingeschakeld indien nodig.

Ook is het uiteraard van groot belang dat we alle mogelijke voorzieningen blijven bieden voor bijvoorbeeld naschoolse opvang, sport en beweging en waar nodig te optimaliseren. Herinvoering van schoolzwemmen is hier een goed voorbeeld van. Hier hebben wij diverse voorstellen en moties voor ingediend. De voltallige gemeenteraad stemde hiermee in maar is tot op heden steeds blijven liggen bij het zittende college.

“De Kracht van Ameland”

Wij willen de kansen op werk voor iedereen vergroten door daarvoor aanvullend beleid te ontwikkelen, dat zowel voor werkgevers als voor werknemers kenbaarder en zichtbaarder wordt. Uitgangspunt moet zijn dat iedere uitkeringsgerechtigde zich zoveel mogelijk productief inzet voor de gemeenschap en daarmee voor het hele eiland. Intensiever overleg met de individuele ondernemers op Ameland is 1 van de vereisten om resultaten te kunnen boeken.

Gemeentelijk beleid

Volksgezondheid heeft betrekking op iedere burger in de gemeente. Het is de doelstelling van het gemeentelijk beleid om onze inwoners zo lang mogelijk volwaardig mee te laten doen aan de samenleving. Daarvoor is een goede gezondheid een basisvoorwaarde. Dus het bevorderen van een gezonde levensstijl van de inwoners, met daarbij preventie is uitgangspunt van gemeentelijk beleid. Veel taken in de gezondheidszorg worden door de huisartsen, tandarts en de GGD uitgevoerd.

Spoedeisend patiëntenvervoer

Ameland ‘82 vindt het van groot belang dat de gemeente voor het spoedeisend patiëntenvervoer door de lucht, per boot en over de weg meerjarige afspraken maakt met de Veiligheidsregio, zodat dit te allen tijde geregeld en gewaarborgd is.

Behoud huidige aanbod van scholen

Ameland ‘82 wil graag de huidige scholen in het basis onderwijs en het middelbaar onderwijs behouden en in stand houden. Wij pleiten voor een nog betere en meer integrale samenwerking tussen alle basisscholen op Ameland en waar mogelijk een versterking van het middelbaar onderwijs. Wij vinden het geweldig dat het huidige voorbereidend middelbaar onderwijs onze scholieren voorziet van goede middelen en faciliteiten om later aan de wal voorgezet onderwijs, hoger onderwijs en zelfs universitair onderwijs te kunnen volgen.

Wat ons betreft pleiten wij tegelijkertijd ook voor extra aandacht voor de meer technische en ambachtelijke opleidingen vanwege het groeiende tekort aan vaktechnisch personeel. Bestuurlijke samenwerking is een pré in verband met besparing op kosten en het vergroten van de organisatorische efficiency.

Ameland als sporteiland

Op het gebied van sport missen wij de verdere ontwikkeling van Ameland als sporteiland. Wij zijn van mening dat er een beter en een multifunctioneel gebruik moet worden gemaakt van al onze sportfaciliteiten op het eiland. Uiteindelijk is het zo dat iedereen – jong en oud – aan sport moet kunnen deelnemen en dat betekent dat sport ook voor jong en oud toegankelijk en betaalbaar moet zijn.

Ook het onderlinge overleg tussen de sportverenigingen en de gemeente verdiend meer structuur waardoor goede maar ook slechte signalen sneller en efficiënter kunnen worden opgepikt. Wij willen meer invulling geven aan de component actief binnen de slogan “gezond, gastvrij, actief” door de faciliteiten veel toegankelijker te maken voor de toerist. Dat vereist een moderne exploitatie door experts en specialisten.

Authentiek Ameland

Ameland beschikt over heel veel bijzondere en beeldbepalende panden en objecten. Ameland '82 wil deze goed in kaart brengen voor behoud van onze cultuurhistorie. Hiervoor moet een pro-actief beleid komen met veel ondersteuning en mogelijkheden voor subsidie. Denk aan adviezen voor onderhoud en implementatie van duurzaamheid. De voorkeur gaat uit naar een onafhankelijke partij met aansluiting op landelijke deskundigen en gespecialiseerde organisaties. Het gaat dan met name om preventief beleid.

Gebruik auto door de toerist

Wij willen minder auto’s op Ameland. Beter beleid van vervoer op, naar en van Ameland is hard nodig. Voor de komende jaren willen wij een zogenaamde langetermijnvisie ontwikkelen, samen met het openbaar vervoer, de veerdienst, het bedrijfsleven en de burger. Wij pleiten niet voor een autovrij eiland, maar wel om het gebruik van de auto in de dorpen voor de toerist te ontmoedigen en – zoals op veel Duitse eilanden gebeurt – gedurende bepaalde tijdstippen te verbieden. Tenslotte willen wij het gebruik van het elektrisch rijden over de hele linie bepleiten.

Situatie veerdam

Het is ons gebleken dat het parkeren voor auto’s nabij de boot veel problemen oplevert i.v.m. het draaien. Door de komst van de muurtjes langs de pier is dat ook lastig voor de automobilist. Naar onze mening is parkeren nabij de veerboot onduidelijk, verwarrend en gevaarlijk, zowel voor auto’s als voor fietsers. Met name voor fietsers is de huidige stalling niet goed: fietsers die daar langer staan dan een dag, worden – zonder een duidelijke voorafgaande waarschuwing – gewoon door de gemeente verwijderd.

Aanvullende problemen doen zich nog steeds voor bij de bootpassagiers door de onduidelijkheid voor de standplaats van de taxi’s. Het was naar onze mening beter geweest om die dichter bij de uitgang van de boot te maken. Wij bepleiten dan ook een spoedige evaluatie en mogelijke aanpassing van de huidige situatie. Het weekend parkeren van werkbusjes van bedrijven – die door de week op Ameland moeten werken – is niet toegestaan, maar moet duidelijker worden aangegeven. Deze horen in het weekend niet op het parkeerterrein bij de boot te staan. De schaarse ruimte die er is kan veel efficiënter gebruikt worden.

Verbetering fietspaden en woonerven

In verband met de verkeersveiligheid behouden wij de wens voor het aanleggen van een vrijliggend fietspad langs de Kooiweg, tussen Buren en de Kooiplaats. Eenzelfde plan kan wat ons betreft worden uitgevoerd langs de Smitteweg tussen Ballum en de Ballumerbocht. Een extra punt van aandacht betreft de verkeersveiligheid van onze jeugdige verkeersdeelnemers.

Het lijkt ons een goed idee om bij de toekomstige ruimtelijke inrichting van onze dorpen zogenaamde “woonerven” te creëren in verband met de verkeersveiligheid. De recente signalen en ideeën van de werkgroep ‘op de bres voor Buren’ volgen wij op de voet en zouden wij graag willen meenemen bij herontwikkeling van de dorpskern Buren.

Vrachtvervoer in de dorpen

Ameland ‘82 wil graag met alle betrokken partijen zoals transportbedrijven en de veerdienst in overleg over het verder beperken van het gebruik van grote vrachtwagens in de dorpen en het voeren van aanvullend beleid. Het bespreken van mogelijke alternatieven is ook van belang.

Bus en taxivervoer

Wij willen graag overleggen met het openbaar vervoer om de mogelijkheden en voorwaarden te bespreken voor herinvoering van de uurdienst tussen alle dorpen op Ameland.

Veerdienst

Een blijvend probleem zijn de vele vertragingen van de veerdienst. Het is zowel voor de eilanders maar ook voor de toerist dat zij kunnen en mogen vertrouwen op een betrouwbare dienstregeling zowel op de korte als op de lange termijn. Voor de lange termijn is een visie nodig voor de huidige vaarweg als hoofdvaarweg, maar ook voor het type boot dat meer geschikt is voor de toekomstige vaargeulen op het Wad.

Ook willen wij tijdig inspelen op de nieuwe vervoersconcessie en pleiten voor de oprichting van een eigen Amelander veerdienst. Het ombouwen van de huidige rechtsvorm van de rederij naar een Stichting is ook een mogelijkheid, waarbij beter wordt ingespeeld op de doelstellingen, belangen en behoeften van de eilanders en de vele gasten. Hierbij moet ook de komst van emissiearme boten worden meegenomen.

Passantenhaven

Ameland’82 hoopt in de volgende raadsperiode te kunnen meewerken aan een verdere toekomstvisie van de huidige passantenhaven, met name aan de oostkant.

Amelander Natuurbeleidsplan

Het behoud van het Amelander historisch medegebruik van de natuur willen wij opnieuw vastleggen en verankeren daar waar deze verdwenen zijn. Zo is het o.a. van belang om met alle terreinbeheerders goede en bindende afspraken te maken om de openheid en toegankelijkheid van onze natuur te waarborgen, voor wandelaars, fietsers en ruiters.

Natuurwerkgroep Ameland

De vele werkzaamheden, inspanningen en georganiseerde excursies door de vrijwilligers van de Natuurwerkgroep Ameland in het belang van de kwaliteit van de natuur en bescherming van ons landschap worden zeer gewaardeerd. Wij vinden het belangrijk dat veel van hun ideeën voor een duidelijk natuurbeleid – en beheer zoveel mogelijk een plaats krijgen in het gemeentelijk beleid.

Eén beheerder Waddenzee

In en rondom het Waddengebied is er een doolhof aan regelgeving. Er zijn ook heel veel partijen die op de één of andere manier betrokken zijn met dit gebied of er van afhankelijk zijn. Er is echter geen centrale organisatie die alles regelt en als aanspreekpunt dient. Laat staan dat er een partij is die overal besluiten over neemt. Ameland '82 vindt dat er één beheerder voor de Waddenzee aangesteldt moet worden. Vervolgens moet er een duidelijk en voor iedereen begrijpelijk beheerplan gemaakt worden. Inspraak voor alle betrokken partijen is van groot belang. De Waddenagenda 2050 is een stap in de goede richting.

Milieu en reiniging

Het is zaak om ons meer bewust te zijn van ons kwetsbare milieu en daarop zuinig te zijn. In het gemeentelijk afvalbeleid kan nog het nodige worden gedaan aan preventie en hergebruik. Wij juichen maatregelen toe om het gebruik ven plastic zoveel mogelijk tegen te gaan. Wat onze reinigingsdienst betreft willen wij doorgaan om het huidige, kostendekkende systeem van afvalverwerking in eigen beheer te behouden en het behalen van efficiencywinsten zoveel mogelijk te stimuleren.

Ook wil Ameland ’82 onderzoek naar het gebruik van voedselvermalers op Ameland. Hiermee kunnen we meer biogas produceren voor Amelander hergebruik. Tevens lossen we daarmee de problemen op bij scheiding op plekken waar scheiding nu nog niet plaatsvindt.

Behoud duurzame landbouw op Ameland

Wij willen graag dat de landbouw op Ameland behouden blijft en vooral een duurzaam karakter krijgt. Voor een goed evenwicht tussen recreatie, natuur en landbouw is het van groot belang dat hogere overheden en instanties begrijpen en inzien dat veel afhangt van de visie die zij voor de eilanden ontwikkelen.

Wij zijn voorstander van het doorvoeren van duurzame innovaties in de poldergebieden. Daarbij kan o.a. gedacht worden aan biologische landbouw. Ook de samenhang tussen de ontwikkeling van de landbouw en de bescherming van de natuur kan worden bevorderd, waarbij de landbouw van de natuur profiteert en andersom. Bij stimulering van het gebruik van Amelander producten in lokale keukens snijdt het mes aan twee kanten.

Belang van deeltijd en hobbyboeren

De bestaande deeltijd- en hobbybedrijven voorzien naar onze mening in een blijvende behoefte, waarbij het wel zaak is om het agrarisch buitengebied te behoeden voor een niet bedoelde ruimtelijke invulling en een mogelijk onjuist gebruik van de opstallen.

Amelander product

Tenslotte willen wij het Amelander Product verder stimuleren. Dit is mede in het belang van een gezonde, lokale voedsel verbouwing. Uiteraard gaat het ons ook om niet voedsel gerelateerde Amelander producten. Integratie van de vertikale markt is ook van belang. Bijvoorbeeld restaurants die Amelander producten op hun menu zetten. Boeren die direct aan de restaurants leveren.

Duurzame, economische ontwikkeling

Een belangrijk thema voor de toekomst is dat gezamenlijk gewerkt moet worden aan een duurzame economische ontwikkeling van ons eiland gericht op kwaliteitsverbetering. Ameland’82 wil ondernemers de ruimte bieden om nieuwe initiatieven te ontplooien. In het bijzonder wordt daarbij gedacht aan bedrijven met een kleinschalig karakter, bijvoorbeeld op het gebied van zakelijke dienstverlening e.d. Wij willen graag jonge Amelander ondernemers en ZZP‘ers stimuleren om een kleine onderneming op te zetten.

Een ideale spil tussen dat lokale bedrijfsleven en de gemeente zou een bedrijfscontactfunctionaris kunnen zijn, welke door de gemeente zou moeten worden aangesteld. Deze persoon kan het lokale bedrijfsleven optimaliseren en stimuleren en kan intensief contact houden met het georganiseerde bedrijfsleven waaronder ondernemersverenigingen. Hij/zij is een communicatief persoon en is het eerste aanspreekpunt voor het bedrijfsleven. Door het aanstellen van zo’n persoon krijg je een meer adequate en efficiëntere werkwijze en afhandeling van problematiek.

Het gemeentelijke beleid dient in eerste instantie vooral voorwaardenscheppend te zijn. Ook andere partijen, zoals banken en financieringsinstellingen spelen daar een belangrijke rol in. Toeristisch gezien kunnen nieuwe toeristische markten worden geopend en samen met de VVV worden verkend voor een mogelijke introductie op Ameland, bijvoorbeeld op het gebied van zorgtoerisme. Ameland is al jaren goed bezig om een belangrijke schakel te vormen in het Waddengebied. Een goede promotie is daarvoor van belang. Invoering van een percentage voor het heffen van de toeristenbelasting is voor Ameland ’82 belangrijk!

Een ondernemersvriendelijke gemeente

Al jaren staat de gemeente Ameland niet bovenaan tijdens het jaarlijkse onderzoek van MKB-Nederland over de meest ondernemersvriendelijke gemeente van Nederland. Wij vinden dat daar iets aan gedaan kan en moet worden. Waarom is er geen aparte ondernemers helpdesk bij de gemeente, waar de ondernemers snel en adequaat met vragen kunnen worden geholpen en op een eenvoudige manier van de benodigde vergunningen worden voorzien?

Het aanstellen van de eerder genoemde bedrijfscontactfunctionaris zou hierin een stap in de goede richting kunnen zijn. Het beperken van de regeldruk is ook een belangrijk middel om het ondernemerschap te bevorderen als ook het maken van heldere beleidsafspraken, bij voorkeur voor meer jaren tegelijk. De kwaliteit en gastvrijheid van onze bedrijven in de horeca en de detailhandel moeten, waar mogelijk, worden verbeterd, om ook op die manier het toeristisch product Ameland op een goede manier te kunnen verkopen.

Kwaliteit en gastvriendelijkheid

Wij moeten vooral voor onze horecabedrijven steeds meer mensen van de wal naar Ameland halen om de diverse functies te kunnen vervullen. In dit verband moet er spoedig een oplossing worden gevonden voor een goede huisvesting van zowel seizoenspersoneel als voor vast personeel en moet er aandacht worden besteed aan een goede vervoermogelijkheid van het forensenverkeer.

Sport- en gezondheidstoerisme

Nieuwe initiatieven en plannen in het sport- en medisch gezondheidstoerisme worden toegejuicht, om daardoor ook voor de rustige perioden extra werkgelegenheid te creëren. De toegankelijkheid voor de toerist van alle sportfaciliteiten op Ameland moet worden vergroot.

Duurzaamheidsambitie

Wij willen doorgaan met de uitvoering van het Waddenprogramma met daarin verwoord de duurzaamheidsambitie van alle Waddeneilanden. Ameland ’82 is van mening dat er veel meer gekeken moet worden naar integratie van duurzaamheid binnen de bestaande sectoren. ‘Kruisbestuiving’ kan meer opleveren en zorgt er voor dat het mes aan twee kanten snijdt. Van de GFT de GF afvoeren via een voedselvermaler stimuleert afvalscheiding en vergroot biogasproductie evenals het verminderen van de afvalberg. Evenementen die de omgeving opruimen na gebruik van de openbare ruimte vergroot de aantrekkelijkheid van het eiland en bespaart de gemeente kosten.

Veel meer toeristen in onze sportfaciliteiten maken het eiland aantrekkelijker voor toeristen en verlagen de kosten voor Amelanders om gebruik te maken van onze eigen sportfaciliteiten. Stimuleren van elektrisch vervoer op Ameland vergroot het aantal laadpalen waarmee wij als Amelanders ook beter mee kunnen doen.

Strategie:

 • Energieneutraal Ameland in 2030 en circulaire grondstofkringloop sluitend maken.
 • Lokaal eigenaarschap in grote projecten zoals zonneparken.
 • Insteken vanuit economisch perspectief: duurzaamheid is niet alleen voor de groene gezonde blije wereld maar is ook business! Amelander ondernemers kunnen verdienen aan installatiewerk en huishoudens besparen op hun energiebudget door verduurzaming.
 • Werken aan een klimaatbestendig Ameland. We zorgen ervoor dat Ameland voorbereid is op effecten klimaatverandering.
 • Wij werken aan een eerlijke lokale energie/klimaattransitie. Mensen met een kleine portemonnee wonen vaak in de slechtste huizen en hebben minder mogelijkheden om te investeren in energiebesparing. Ook zij moeten kunnen profiteren.
 • Wij willen werken aan duurzaam en verantwoord toerisme.
Concrete maatregelen:
 • Ruimte geven aan duurzame energieprojecten zoals zonneparken en hogedruk vergister.
 • Energiecoaches met onafhankelijk energieadvies voor ondernemers en inwoners.
 • Stimuleren elektrische mobiliteit: meer publieke oplaadpunten voor auto’s: volgens ons is hier een wereld te winnen op Ameland.
 • Concrete maatregel: bijvoorbeeld per jaar 25 gemeentewoningen volledig verduurzamen / nul op de meter. Zo heb je er 100 gedaan in het volgende collegeperiode.
 • Opnemen verduurzamen veerdiensten in aanbesteding/verlenging concessie.

Duurzaam zelfvoorzienend

Wij vinden het ook van belang om aanvullend beleid te ontwikkelen voor haalbare, toekomstige duurzaamheidsopties, zoals het nemen van energiemaatregelen voor woningen en vervoer. Zo kan worden gedacht over het verminderen van beperkende regelgeving en het maken van nieuwe afspraken met de horeca-en winkelbedrijven op het gebied van energiebesparing. Een meer pro-actieve houding van de gemeente richting ondernemers is wat Ameland ’82 betreft een voorwaarde.

Voorsprong in Nederland

Ameland ‘82 beschouwt het als een uitdaging om een voortrekkersrol te blijven spelen binnen de duurzaamheidambities in Nederland. Het behouden van onze voorsprong op het gebied van duurzaamheid is belangrijk, echter niet ten koste van alles. Wij zijn nog steeds afhankelijk van veel bestaande energiebronnen. Dit laatste geldt ook voor de rol van Ameland als voorbeeldgemeente.

Toekomstig veerdiensten

Wij vinden het van groot belang dat zo vroeg mogelijk wordt nagedacht over mogelijke alternatieve vormen van vervoer van onze veerdienst en zijn zeker bereid om daar een goede en constructieve bijdrage aan te leveren.

Minder beperkende regels

Het lijkt ons gewenst om voor het opwekken van schone energie zoals zonne-energie te zoeken naar creatieve oplossingen bij welstand technische problemen en het invoeren van minder beperkende regels, o.a. bij het installeren in gemeentelijke gebouwen. Ook is het van belang dat het Gemeentelijk Woningbedrijf steeds verder gaat met het verbeteren van het energielabel in gemeentelijke huurwoningen.

Extra stimulerend beleid

Wij vinden het wenselijk dat de gemeente extra stimulerende maatregelen op het gebied energie- besparing bevordert en stimuleert. Als voorbeelden noemen wij de volgende:

 • het versneld voorzien van de woningen van het gemeentelijk Woningbedrijf van muur-, dak- en vloerisolatie;
 • de gemeentelijke gebouwen waar mogelijk voorzien van zonnepanelen;
 • het stimuleren van eigen gebruik van regenwater, ook bij recreatiewoningen;
 • het maken van nieuwe afspraken met Horeca- en detailhandel voor het nemen van energie-besparende maatregelen;
 • Het verder stimuleren van het gebruik van het Amelander Product en de lokale voedselverbouwing- en afzet enz.

Ruimte en omgeving

Ameland’82 wil de leefbaarheid in de dorpen vergroten en de samenwerking met de plaatselijke dorpsbelangen verbeteren. In verband met de vraag naar nieuwe woningen is het van belang om de gemeentelijke bestemmingsplannen tijdig af te stemmen op de actuele woningbehoefte. Het bouwen van gemeentelijke woningen moet betaalbaar, gevarieerd en innoverend zijn. Wij willen samen met ondernemers plannen ontwikkelen voor de bouw en exploitatie van verschillende soorten woningen ten behoeve van de huisvesting van personeel.

Gemeentelijk Woningbedrijf

Wij willen meer richting geven aan het maken van goede strategische keuzes voor het Strategisch Voorraad Beheer van het Gemeentelijk Woningbedrijf. Om extra middelen te genereren zijn wij mogelijkheden om in goed overleg met de banken en andere financiële instellingen het huidige beleid rond de verkoop van huurwoningen te verbeteren en te professionaliseren, zodat een haalbare financiering binnen het bereik van iedere huurder komt.

De Huisvestingsverordening

Wij signaleren nog steeds bepaalde hiaten in de toepassing van de huisvestingsverordening en wij willen deze nog verder herzien en actualiseren en voor regelmatig voorkomende problemen een meer passende oplossing te zoeken.

Solide beleid

Wij vinden dat de gemeente steeds verantwoord moet investeren en daarbij goede beleidskeuzes moet maken. Om de gemeentelijke inkomsten en uitgaven goed te kunnen blijven volgen, moet de raad kunnen beschikken over regelmatig toegestuurde financiële overzichten, zodat het beleid tijdig kan worden bijgestuurd. Wat betreft de gemeentelijke belastingen vinden wij het gewenst dat deze gelijke tred houden met het gemiddelde inflatieniveau.

Toeristenbelasting

Wij achten het nog steeds gewenst om de voordelen te onderzoeken van het afschaffen van het huidige systeem van inning bij de verhuursector en of dit niet door een betrekkelijk eenvoudig geautomatiseerd systeem van inning op een andere manier kan plaatsvinden. Het grote voordeel hiervan is om de administratieve druk bij de verhuurders weg te halen, er minder controles hoeven plaats te vinden en het ook voor de gemeente minder omslachtig wordt. Zolang dit er niet is zijn wij voor omzetting van de heffing van de toeristenbelasting van een vast bedrag naar een vast percentage over de omzet.

Leges

Tenslotte willen wij het beleid rond de gemeentelijke legesheffing evalueren en waar mogelijk herzien en vereenvoudigen en indien mogelijk een kostenbesparend meerjarenbeleid invoeren.

Download
Verkiezingsprogramma 2022 tot en met 2026
Het verkiezingsprogramma van Ameland '82 van 2022 tot en met 2026.
Verkiezingsprogramma2022-2026.pdf
Adobe Acrobat document 530.4 KB